Algemene voorwaarden Snoepdoos.be

 

Ondernemingsgegevens
Snoepdoos VOF
Snoepdoos.be
Langveldweg 42
3660 Opglabbeek
België
info@tps.patri.be
0474809443
0677.404.646
BE0677.404.646

Vennootschap onder firma, Snoepdoos VOF, Robin Reekmans, Langveldweg 42 3660 Opglabbeek, RPR Tongeren

 

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Snoepdoos, een VOF met maatschappelijke zetel te Langveldweg 42, 3660 Opglabbeek ,BTW BE 0677404646, RPR Tongeren, (hierna ‘Snoepdoos’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Snoepdoos moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Snoepdoos aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Aanbod
De online catalogus wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

In het geval dat Snoepdoos gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven doch in geval van vergissing door Snoepdoos is deze niet verplicht om alsnog te leveren. Snoepdoos is wat betreft de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Snoepdoos is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang deze op de website wordt vermeld en zolang de voorraad strekt. Het aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Snoepdoos. Snoepdoos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 3: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 4: Producten
De Klant heeft de keuze tussen een éénmalige bestelling of kan beslissen een abonnement aan te gaan bij Snoepdoos.

Indien de Klant nog nooit een bestelling gedaan heeft:

 • De éénmalige bestelling houdt in dat de Klant zijn aankoop bestaat uit 1 proefpakket + 1 snoepdoos. Hij zal zijn proefpakket ontvangen na ontvangst van betaling. Nadat de Klant op deze doos feedback heeft gegeven zal de Klant zijn snoepdoos ontvangen.

Indien Klant reeds een proefpakket ontvangen heeft:

 • De éénmalige bestelling houdt in dat de Klant zijn aankoop bestaat uit 1 snoepdoos gebaseerd op zijn smaakprofiel.

In het geval dat de Klant beslist om een abonnement aan te gaan met Snoepdoos heeft de Klant de keuze tussen volgende mogelijkheden:

Indien Klant nog nooit een bestelling gedaan heeft:

 • Een maandelijks abonnement van 3 snoepdozen, 3 maanden lang geleverd, voorafgaand door 1 proefpakket. De eerste snoepdoos van het abonnement wordt geleverd na ontvangen van feedback op het proefpakket. De snoepdozen die hierop volgen worden maandelijks verzonden na verzending van de eerste snoepdoos.
 • Een maandelijks abonnement van 6 snoepdozen, 6 maanden lang geleverd, voorafgaand door 1 proefpakket. De eerste snoepdoos van het abonnement wordt geleverd na ontvangen van feedback op het proefpakket. De snoepdozen die hierop volgen worden maandelijks verzonden na verzending van de eerste snoepdoos.
 • Een maandelijks abonnement van 12 snoepdozen, 12 maanden lang geleverd, voorafgaand door 1 proefpakket. De eerste snoepdoos van het abonnement wordt geleverd na ontvangen van feedback op het proefpakket. De snoepdozen die hierop volgen worden maandelijks verzonden na verzending van de eerste snoepdoos.

Indien de Klant reeds een proefpakket ontvangen heeft:

 • Een maandelijks abonnement van 3 snoepdozen, 3 maanden lang geleverd, gebaseerd op zijn smaakprofiel.
 • Een maandelijks abonnement van 6 snoepdozen, 6 maanden lang geleverd, gebaseerd op zijn smaakprofiel.
 • Een maandelijks abonnement van 12 snoepdozen, 12 maanden lang geleverd, gebaseerd op zijn smaakprofiel.

Indien de Klant geen feedback geeft op het proefpakket of op zijn snoepdoos kiest Snoepdoos willekeurig welke snoepsoorten er worden geleverd. Indien de klant minimum 1 maal feedback heeft gegeven maar verder niet meer, baseert Snoepdoos zijn keuzes van snoepsoorten op deze enige feedback.

Wanneer de Klant het aangegane abonnement wenst stop te zetten kan dit enkel na het ontvangen van de eerste snoepdoos en ten laatste 4 dagen voor de levering van de volgende snoepdoos.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd, dan wel per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, en van zodra Snoepdoos voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

In het geval dat de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Snoepdoos niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Klant gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Eénmaal de klant een bestelling geplaatst heeft wordt zijn order diezelfde werkdag klaargemaakt en verzonden indien hij voor 16u heeft besteld. Indien de klant zijn bestelling in het weekend of op een feestdag plaatst, wordt zijn bestelling klaargemaakt en verzonden op de eerstvolgende werkdag. De levering gebeurt via Bpost, DPD of DHL. De klant wordt via e-mail op de hoogte gebracht welke leveringspartner de levering zal uitvoeren bijgevoegd met een tracking-nummer.

De leveringstermijn waaraan Snoepdoos zich tracht te houden, indien de klant voor 16u op een werkdag heeft besteld, is binnen 24u na verzending. Indien de klant bestelt na 16u op een werkdag, in een weekend of op een feestdag engageert Snoepdoos zich om de bestelling de volgende werkdag na plaatsen van de bestelling te verzenden. Snoepdoos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of verlet van levering binnen de beloofde termijn.

Er wordt uitsluitend geleverd in België.

De klant betaalt geen leveringskosten.

De levering gebeurt op het adres dat door de Klant wordt aangegeven als leveringsadres bij het plaatsen van de bestelling. Elke adreswijziging dient door de Klant te worden doorgegeven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Snoepdoos en dit binnen de 4u na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Snoepdoos werd aangeboden.

Snoepdoos is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

 • de Klant een onjuist of verouderd adres heeft opgegeven;
 • niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Klant;
 • er sprake is van overmacht.

De totale aansprakelijkheid van Snoepdoos bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product in kwestie.

Gezien de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.

Snoepdoos is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De consument die goederen aankoopt bij Snoepdoos is de eindconsument. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van algehele betaling door de Klant, exclusief eigendom van Snoepdoos.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Snoepdoos te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht
Volgens boek VI van het Wetboek Economisch Recht geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren. Wegens de aard van het product bestaat de kans op een hygiënische inbreuk waardoor om redenen van gezondheidsbescherming de aankoop definitief is en aldus niet door Snoepdoos zal worden teruggenomen.

 

Artikel 8: Conformiteit en Garantie
Snoepdoos garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Snoepdoos verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

De producten verkocht door Snoepdoos zijn verse confiserie. Snoepdoos doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar goederen, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk in een droge en donkere ruimte te plaatsen om de kwaliteit te garanderen.

In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou zijn aangetast moet de Klant binnen 4u na levering Snoepdoos op de hoogte brengen en hiervan het bewijs leveren.

De Klant heeft de verplichting om onmiddellijk na ontvangst van de bestelling de producten nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk waarneembaar zijn, zoals de versheid van de producten of beschadiging hiervan tijdens het vervoer, moeten door de Klant aan Snoepdoos ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na ontvangst via het e-mailadres info@tps.patri.be.

 

Artikel 9: Overmacht
Snoepdoos is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht.

In geval van overmacht kan Snoepdoos haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid die buiten de wil en controle van Snoepdoos de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert met name: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… maar ook onvoorziene omstandigheden bij derden waarop Snoepdoos beroep doet.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Snoepdoos beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Snoepdoos zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Snoepdoos, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Klantenbeheer en marketing. Voor verder toelichting in verband met privacy kan u onze privacy policy raadplegen of ons contacteren op info@tps.patri.be

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Snoepdoos om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website berusten bij Snoepdoos, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Snoepdoos, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

Artikel 14:  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle overeenkomsten afgesloten tussen Snoepdoos en de Klant worden uitsluitend behandeld door het Belgisch recht.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten afgesloten tussen Snoepdoos en de Klant, worden berecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Tongeren tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Artikel 15: Diverse bepalingen
Snoepdoos is niet aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade die voortkomt uit het niet juist bewaren of niet tijdig verbruiken van de geleverde producten.

Snoepdoos doet steeds het nodige om duidelijk aan te geven welke producten het levert. Snoepdoos is niet aansprakelijk voor allergieën of intoleranties noch enige gevolgschade hiervan.

Het niet of laattijdig uitoefenen van de rechten door Snoepdoos bij eventuele overtreding door de Klant, kan niet aanzien noch geïnterpreteerd worden als een verklaring (expliciet of impliciet in zijn geheel of in een deel) van afstand van haar rechten, noch vormt dit een beletsel voor de uitoefening van deze rechten. Een verklaring van afstand van rechten dient steeds uitdrukkelijk en schriftelijk gedaan te worden. In het geval er een uitdrukkelijke schriftelijke afstand van een recht wordt gedaan door Snoepdoos in een specifieke omstandigheid, dan kan dit niet begrepen worden als een afstand van recht voor andere of toekomstige inbreuken.

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Snoepdoos op het volgende e-mailadres: info@tps.patri.be

 

Artikel 16: Toepasselijkheid
Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Snoepdoos en de Klant.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Snoepdoos als webwinkelier aan de Klant, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

Snoepdoos verwerkt geen bestellingen geplaatst door personen onder de 18 jaar oud. Indien dit alsnog gebeurt, behoudt Snoepdoos het recht om dergelijke bestelling te weigeren.

Indien de Klant jonger is dan 18 jaar,  dient de bestelling geplaatst te worden door de ouder(s) of de wettelijke voogd.

Snoepdoos levert enkel in België. Als er een leveringsadres in een ander land wordt opgegeven, kan Snoepdoos beslissen om de bestelling te weigeren.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Snoepdoos wordt ingestemd.

Snoepdoos behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de website van Snoepdoos en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Snoepdoos, met betrekking tot de daarin opgenomen materie.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Snoepdoos. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website www.snoepdoos.be

 

Artikel 17: Klantendienst
De klantendienst van Snoepdoos is bereikbaar via e-mail op info@tps.patri.be, per post op het adres Langveldweg 42, 3660 Opglabbeek, de chatfunctie op de website of via messenger van de Facebookpagina. Eventuele klachten kunnen tevens via deze kanalen worden gemeld.

Er wordt getracht alle ontvangen vragen en klachten binnen 48u te behandelen. De Klant zal een antwoord ontvangen via e-mail, brief, chatfunctie of via de Facebookpagina.